How to unblock toilet bowl?

6 ways to unblock toilet bowl